Onze voorwaarden

Opvangmogelijkheden

1. KDV Tante Pollewop bestaat uit 2 groepen waar beide maximaal 12 kinderen per dag worden opgevangen in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar. Dit is onder begeleiding van 2 leidsters per groep met een voor de kinderopvang geschikt diploma.

Op rustigere dagen en/of tijdens vakanties kan het zijn dat deze groepen worden samengevoegd eventueel tot een maximum van 15 kinderen met 3 leidsters.

2. Er zijn verschillende opvangmogelijkheden. Wij bieden aan; dagopvang, flexibele opvang en ochtend en/of middagopvang.

  • Dagopvang: Hierbij neemt u wekelijks dezelfde hele dag(en) opvang af.
  • Flexibele opvang: Hierbij geeft u vóór de 15e van de maand door op welke dagen u in de daaropvolgende maand gebruik wilt maken van de opvang. Voorwaarde hiervan is dat u minimaal 2 hele dagen of 4 dagdelen per week afneemt.
  • Ochtend- en/of middagopvang: Dit houd in dat er wekelijks (bij voorkeur) minimaal 2 vaste dagdelen worden afgenomen.

De ochtendopvang is van 7.30 uur tot 13.30 uur en de middagopvang van 12.30 uur tot 18.30 uur.

3. KDV Tante Pollewop is geopend van 7:30 uur tot 18:30 uur. Indien u gebruik wilt maken van de opvang tot 18.30 uur i.p.v. 18.00 uur, dan dient u dit vooraf kenbaar te maken. Dan kunnen wij het contract hierop aanpassen.

U kunt uw kind tot 9:00 uur brengen en vanaf 16:30 uur weer ophalen. Voor de ochtend- en middagopvang is er tussen 12.30 uur en 13.30 uur de mogelijkheid op de kinderen te halen en te brengen.

Mocht u hiervan afwijken of wordt uw kind door iemand anders gebracht/opgehaald moet u dit van te voren kenbaar maken. Geef hierbij de naam, beschrijving en de relatie tot het kind door.

Indien u uw kind te laat ophaalt ontvangt u een waarschuwing, bij 3 waarschuwingen wordt er een extra dag in rekening gebracht.

4. Het is mogelijk, om in overleg, incidenteel te ruilen van dag als er ruimte voor is op het kinderdagverblijf.

Ook kunt u tegen betaling extra dagen opnemen. Deze wordt berekend d.m.v. de uurprijs van de flexibele opvang.

Wordt een extra aangevraagde dag niet 24 uur van te voren afgezegd, dan wordt er 50% in rekening gebracht.

5. KDV Tante Pollewop is 52 weken per jaar geopend, behalve op nationale feestdagen; Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag (1x per 5 jaar; 2020, 2025, enz..), Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag. Kerstavond en Oudejaarsdag sluit KDV Tante Pollewop op 17:00 uur.

6. Is KDV Tante Pollewop op een andere dag gesloten wordt u dit minimaal 2 maanden van tevoren vermeld.

Plaatsingsvoorwaarden:

1. U ontvangt uw plaatsingsovereenkomst in tweevoud. Indien u akkoord gaat stuurt u het exemplaar inclusief doorlopende machtiging ondertekend retour naar het kinderdagverblijf en de andere is voor uw eigen administratie.

2. De plaatsing is definitief als het plaatsingsovereenkomst ondertekend is teruggestuurd. Zowel de consument als de ondernemer krijgt hiermee verplichtingen.

3. Enkele weken voor de plaatsing bellen we u voor een intakegesprek, dan bespreken we van alles over uw kind. Ook wordt er een wenochtend afgesproken.

4. Broertjes en zusjes van al geplaatste kinderen krijgen voorrang bij plaatsing.

5. Wilt u voor de start de opvang annuleren bent u KDV Tante Pollewop een bedrag verschuldigd van maximaal 2 maandtarieven voor de door de consument gewenste opvang.

6. Het contract/plaatsingsovereenkomst loopt tot uw kind 4 jaar wordt of tot wederopzegging van één der partijen.

7. Opzegging van uw contract/plaatsingsovereenkomst dient 1 maand van te voren schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Opzeggen is mogelijk vanaf de 1e of 16e van de maand.

8. Bij overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtswege per direct beëindigd. Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit die het functioneren van de kinderopvang kan beïnvloeden hebben de consument en de onderneming in de kinderopvang het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen.

Pedagogisch plan/ werkwijze:

Een korte beschrijving van waar wij voor staan. Een uitgebreide versie van het Pedagogisch Beleidsplan is te vinden op onze website.

Wij vinden dat kinderopvang een verlengstuk van de thuissituatie moet zijn met extra mogelijkheden, zoals het spelen met andere kinderen.

Bij kinderdagverblijf Tante Pollewop wordt een huiselijke sfeer gecreëerd, waarin kinderen zich prettig en veilig voelen. Vertrouwen hebben in eigen kunnen, voor zichzelf op kunnen komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, zelfstandig zijn en sociaal vaardig.

Het zijn stuk voor stuk eigenschappen die in een vertrouwde omgeving worden ontwikkeld.

Ruimte voor de individuele ontwikkeling en behoefte van kinderen staat centraal in ons pedagogisch handelen. Verder wordt aandacht besteed aan het samenleven en spelen in groepsverband.

Dit alles gebeurt in samenspraak met de ouders. Wederzijds vertrouwen, openheid en respect is daarbij heel belangrijk.

Wij werken volgens de 4 opvoedingsdoelen uit de Wet Kinderopvang.

Informatie-uitwisseling, ouderbetrokkenheid, oudercommissie

Communicatie met ouders:

Het is erg belangrijk dat ouders en leidsters elkaar op de hoogte houden van informatie over het kind. Dit kan over van alles zijn: erg belangrijke dingen maar ook de gewone alledaagse dingen. Er zijn verschillende wegen binnen het kinderdagverblijf om met elkaar te kunnen communiceren.

– Mondeling: tijdens het wegbrengen en ophalen, of tijdens een oudergesprek.

– Communicatieschriftje: tot ongeveer 1 jaar hanteren wij het communicatieschriftje waarin we beschrijven hoe de dag is gegaan en gegevens over het eten en slapen.

– Nieuwsbrief: Een aantal keren per jaar is er een nieuwsbrief waar belangrijke informatie verstrekt wordt.

– Oudergesprek:

Elk jaar worden er oudergesprekken aangeboden. Om elkaar beter te leren kennen en informatie uit te wisselen over uw kind. Ook kunt u te allen tijde een extra oudergesprek aanvragen als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek met een leidster. Wij maken daar altijd tijd voor.

– Ouderavond:

Eén keer per jaar is er een ouderavond met steeds een afwisselend thema. Dit is ook een avond om andere ouders beter te leren kennen. Deze avond wordt mede georganiseerd door de oudercommissie.

– Oudercommissie:

Uw mening als ouder is onmisbaar binnen het kinderdagverblijf. Lijkt het u wat om mee te denken over het beleid van KDV Tante Pollewop, geef u dan op voor een plek in de oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit alleen ouders waarvan de kinderen op het kinderdagverblijf zitten. De oudercommissie heeft inspraak over de gang van zaken binnen het kinderdagverblijf.

Hygiënebeleid, veiligheidsbeleid, medisch handelen, ziektebeleid en privacy

Van de locatie wordt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gemaakt volgens de richtlijnen van de GGD. De GGD komt jaarlijks controleren en bekijkt deze inventarisatielijsten en beslist of het kinderdagverblijf gezond en veilig is. U kunt de risico-inventarisatie op het kinderdagverblijf inzien. Het GGD-rapport n.a.v. de inspecties zijn te vinden op onze website. Tevens hanteren wij verschillende protocollen m.b.t. veiligheid en gezondheid. Ook deze liggen op het kinderdagverblijf ter inzage.

Prijzen, prijswijzigingen , betaling en niet-tijdige betaling

De huidige prijzen zijn de prijzen die u treft op de website. Elk jaar vindt een kleine prijsstijging plaats, ongeveer gelijk aan de inflatie. Hier krijgt u minimaal 1 maand van te voren bericht over.

De prijs wordt vooraf overeengekomen. In het contract staat duidelijk de prijs vermeldt. Het bedrag wat in het contract staat wordt maandelijks vooruit betaald via automatische incasso waar u van te voren een machtiging voor invult. Het bedrag wordt rond de 25e van de maand voor de daarop volgende maand geïncasseerd. Mocht dit onverhoopt niet goed gaan, vragen wij u het bedrag over te maken. Als wij 2 maanden geen maandelijkse bijdrage van u ontvangen hebben heeft de ondernemer het recht het contract direct te beëindigen.

Voor de flexibele opvang wordt er maandelijks bekeken hoeveel dagen/dagdelen u gebruik gaat maken van de opvang. Ook dit wordt vooraf geïncasseerd.

In onze uurprijs is rekening gehouden met het opnemen van vakantie door ouders en kinderen.

Het contract/ betaling loopt daarom door tijdens vakanties, ziekte of ander verzuim. Ook als KDV Tante Pollewop gesloten is. Dit is conform de Wet Kinderopvang. Is uw kind langdurig ziek, dan kan hier in overleg van afgeweken worden.

Klachtenprocedure

Kinderdagverblijf Tante Pollewop werkt in de klachtenprocedure samen met een externe

klachtencommissie. Wij weten uit ervaring dat de meeste klachten en/of strubbelingen intern tussen u en het team op te lossen zijn. Wij verzoeken u dan ook met klachten rechtstreeks naar de leidsters of naar de leiding te gaan. Het is echter van belang om te weten dat er een externe organisatie aangesproken kan worden op het moment dat de klachten niet meer onderling op te lossen zijn. U kunt zich in deze gevallen wenden tot: www.degeschillencommissie.nl

Op het kinderdagverblijf kunt u ons klachtenreglement inzien.

Aansprakelijkheid, verzekeringen

Kinderdagverblijf Tante Pollewop is gedurende de tijd dat uw kind opvang heeft verzekerd voor:

-ongevallen -wettelijke aansprakelijkheid.

Wij zijn niet aansprakelijk voor stukgaan of kwijtraken van kleding en andere meegebrachte spullen.

Wijziging

Indien er een wijziging komt in de Algemene Voorwaarden wordt u hiervan op de hoogte gebracht d.m.v. de nieuwsbrief.

Afwijkingen

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.